TCAS Starter

รวมข้อมูลการสอบ TCAS รอบ 1-4, อัพเดตข่าวและระเบียบการล่าสุดทุกมหาวิทยาลัย และหลักสูตร, ข้อมูลรอบ Portfolio, กสพท.

TCAS คือ

ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ล่าสุด ทปอ. ได้แถลงข้อมูลของ TCAS65 แล้ว โดยตั้งแต่ปีนี้ จะไม่มีการใช้คะแนน O-NET ในระบบ TCAS ไม่ว่ารอบใดก็ตาม TCAS65 แบ่งการรับออกเป็น 4 รอบ ประกอบไปด้วย

 • รอบที่ 1 รอบ Portfolio (รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน)
 • รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา)
 • รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น)
 • รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ)

TCAS แต่ละรอบมีจุดเด่นและรายละเอียดการรับสมัครที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลแต่ละรอบอย่างละเอียด


สรุปข้อมูล TCAS65 อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อมูลรอบ 65

เกี่ยวกับรอบรอบ Portfolio เน้นการรับนักเรียนโดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดคุณลักษณะแฟ้มสะสมผลงานที่แตกต่างกัน เช่น กำหนดจำนวนชิ้นผลงาน กำหนดรางวัลของผลงาน หรือ กำหนดประเภทของผลงาน

ใช้เกรดกี่เทอม ?4 - 5 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกPortfolio, GPAX, GPA, คะแนนทดสอบทางภาษา, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์

เกี่ยวกับรอบรอบโควตา เน้นการรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่ กลุ่มนักเรียนในโควตาโรงเรียน กลุ่มนักเรียนในภูมิภาค หรือ กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จะใช้คะแนนสอบส่วนกลางที่ ทปอ. เป็นผู้จัดสอบ หรือ มหาวิทยาลัยจัดสอบวิชาเฉพาะของตนเอง รวมถึงอาจมีการใช้ GPAX และ GPA 6 เทอม

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย, ความสามารถพิเศษ, สอบสัมภาษณ์

เกี่ยวกับรอบรอบ Admission คือ รอบที่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท จะเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านส่วนกลาง คือ ทปอ. โดยสมัครในระบบ myTCAS มีการเลือกคณะแบบเรียงลำดับได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนอันดับที่สมัคร สูงสุด 10 อันดับ 900 บาท

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกรอบ Admission ด้วยตนเอง เนื่องจาก ทปอ. ได้ยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50%) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แต่เดิม ทปอ. เป็นผู้กำหนด และยกเลิกการใช้ O-NET ในรอบนี้ด้วย

รอบ Admission จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด โดยหลังจากที่ประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครยังไม่พอใจกับผลอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้และสามารถเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ได้จากข้อมูลที่ได้สมัครไว้ (ไม่ต้องสมัครใหม่) หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 แต่หากสอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือสละสิทธิ์ได้

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับรอบรอบ 4 Direct Admission หรือรับตรงอิสระ เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครอย่างอิสระ กำหนดเกณฑ์การเองทั้งหมด เน้นกลุ่มนักเรียนที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกรอบต่างๆ
รอบรับตรงอิสระ TCAS65 จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS เหมือนรอบอื่นๆ คือ สามารถสอบติดได้หลายที่ แต่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียง 1 ที่ ซึ่งแตกต่างจากปีก่อนๆ

ใช้เกรดกี่เทอม ?6 เทอม

องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือกGPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

7 ก.พ. 2565

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ

7 - 8 ก.พ. 2565

สละสิทธิ์ในระบบ

9 ก.พ. 2565

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ไปเว็บ myTCAS

ประกาศผล

4 พ.ค. 2565

ยืนยันสิทธิ์

4 - 5 พ.ค. 2565

สละสิทธิ์

6 พ.ค. 2565

รับสมัคร

2 - 10 พ.ค. 2565

ประกาศผล

18 พ.ค. 2565
24 พ.ค. 2565

ยืนยันสิทธิ์

18 - 19 พ.ค. 2565
ครั้งที่ 2 ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ

สละสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียน ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

รับสมัคร

มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศผล

8 มิ.ย. 2565
18 มิ.ย. 2565

ยืนยันสิทธิ์

8 - 9 มิ.ย. 2565
18 - 19 มิ.ย. 2565

สละสิทธิ์

ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียน ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

นับถอยหลังวันสำคัญ

ทุกเรื่องเกี่ยวกับ TCAS

ดูทั้งหมด

คำค้นหาติดอันดับตามหมวด

ค้นหาระเบียบการ TCAS

คำถามที่พบบ่อย

 • TCAS65 มีอะไรเปลี่ยนไปจาก TCAS64 บ้าง

  • เพิ่มเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ของกลุ่มคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ หากยืนยันสิทธิ์ไปแล้วในรอบใดรอบหนึ่ง จะไม่สามารถไปสมัครหลักสูตรเดิมได้อีกในรอบถัดไปแม้จะสละสิทธิ์แล้วก็ตาม เช่น ยืนยันสิทธิ์คณะแพทยศาสตร์ ม.A ในรอบ Portfolio แล้ว จะไม่สามารถสมัครคณะแพทยศาสตร์ในรอบโควตาและแอดมิชชั่นได้อีก แม้จะสละสิทธิ์ หรือ เปลี่ยนสถาบัน ก็ไม่สามารถสมัครได้
  • ยกเลิกเกณฑ์ Admission2 ทำให้เหลือเพียงเกณฑ์ Admission1 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยออก ทำให้คณะเดียวกัน แต่ต่างมหาวิทยาลัย ก็ใช้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน
  • ไม่มีการใช้คะแนน O-NET ในการสมัคร TCAS ไม่ว่ารอบใดก็ตาม
  • เปลี่ยนผู้ออกสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ โดยวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท. จะเป็นผู้รับผิดชอบออกข้อสอบ ส่วนวิชาอื่นๆ จะเป็น ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ GAT ภาษาไทย จะเป็น ม.ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ออกข้อสอบ
  • ช่วงเวลาในการสละสิทธิ์แต่ละรอบ จะลดเวลาจากช่วงละ 2 วัน เหลือเพียง 1 วัน

 • เด็กซิ่วยังสามารถสมัครใน TCAS65 ได้หรือไม่

  ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและคณะเป็นผู้กำหนดว่ารอบใดบ้างที่จะเปิดรับเด็กซิ่ว ดังนั้น เด็กซิ่วยังสามารถสมัคร TCAS65 ได้ แต่ต้องดูคุณสมบัติเพิ่มเติมว่ารอบนั้นๆ เปิดรับเด็กซิ่วหรือไม่และมีคุณสมบัติอย่างไร ส่วนการใช้คะแนนของเด็กซิ่วนั้น GAT/PAT สามารถใช้คะแนนเก่าได้ หากมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดปีสอบ ส่วนวิชาอื่นๆ ต้องสมัครใหม่ เพราะมีอายุเพียง 1 ปี โดยสรุป อายุคะแนนต่างๆ มีดังนี

  • GAT PAT มีอายุ 2 ปี
  • วิชาสามัญ มีอายุ 1 ปี
  • วิชาเฉพาะ กสพท. มีอายุ 1 ปี

 • ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ myTCAS

  1. ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com ให้กดเมนู ลืมรหัสผ่าน
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลข G หรือ เลขหนังสือเดินทาง ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
  3. กรอก อีเมส หรือ เบอร์โทร อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
   • ถ้ากรอก อีเมล ระบบจะส่งลิงค์ไปที่อิเมล
   • ถ้ากรอก เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะส่งข้อความไปที่เบอร์โทรศัพท์
   • แต่ถ้ากรอกทั้ง อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ ระบบจะไม่ส่งอะไรไปทั้งสิ้น
  4. กดลิงค์ในอีเมล หรือ ข้อความที่ได้รับในมือถือ เพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่
  5. รหัสผ่าน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร ที่ประกอบด้วย อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ อักษรตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว
 • การประมวลผล 2 ครั้งในรอบแอดมิชชั่น คืออะไร

  ตั้งแต่ TCAS64 เป็นต้นมา รอบ Admission จะมีระบบประมวลผล 2 ครั้งเพื่อช่วยให้นักเรียนมีโอกาสสอบติดมากขึ้น โดยหลักการคือ หลังจากที่ ทปอ.ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 แล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Admission ในอันดับที่ 2 - 10 หรือไม่ผ่านการคัดเลือกเลย จะมีโอกาสขอประมวลผลใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งการประมวลผลครั้งที่ 2 จะเป็นสาขาวิชาและอันดับเดิมที่สมัครไปตั้งแต่แรก แต่สามารถเลือกได้ว่า จะขอประมวลผลในสาขาวิชาใด อันดับใดบ้าง หากสาขาใดมีที่นั่งว่าง จึงจะมีการประมวลผลใหม่ในอันดับนั้น ซึ่งทำให้คนที่ขอประมวลผลใหม่ในอันดับนั้นมีโอกาสสอบติดเข้าไปแทนที่ คล้ายๆ กับการเรียกตัวสำรองขึ้นมา

  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์ในการประมวลผลครั้งที่ 2 คือ ผู้ที่สอบติดในอันดับที่ 1 แล้ว และสำหรับผู้ที่สอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 ก็จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้เช่นกัน

 • กฎสละสิทธิ์ครั้งเดียว คืออะไร?

  ในระบบ TCAS ทุกคนจะสามารถสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ซึ่งการสละสิทธิ์ในที่นี้คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS หากได้ทำการสละสิทธิ์ไปแล้ว เมื่อสอบติดและยืนยันสิทธิ์ในรอบถัดไป จะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้อีก

  อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สอบติดแต่ไม่ต้องการเรียนในคณะนั้นๆ สามารถเข้าไปกด ไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ไม่ต้องเข้าไปทำรายการใดๆ ในระบบ myTCAS ก็จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์เรียนในคณะนั้นๆ ผลการสอบจะเป็นโมฆะทันที และจะไม่เสียสิทธิ์การสละสิทธิ์