เทคนิคการแพทย์เทคนิคการแพทยบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 พ.ค. 2567 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่ม สสวท.

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 4. ด้านสุขภาพ – สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1) ผู้สมัครต้องไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยผ่านการตรวจ FARNSWORTH D 15hue test ซึ่งผลการตรวจจะต้องไม่มีเส้นตัดขวางมากกว่า หรือเท่ากับ 10 เส้น ที่ถือว่าเป็นตาบอดสีขั้นรุนแรงตามแนทางการตรวจตาบอดสีของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยโดยนำผลการตรวจหรือใบร
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/9
 • ปีการศึกษา 67

  รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

  จำนวนที่รับ 10 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/9
 • ปีการศึกษา 67

  เทคนิคการแพทยบัณฑิต

  จำนวนที่รับ 10 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tuadmissions.in.th/admissions/37
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  จำนวนที่รับ 2 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่ 51 จังหวัด

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รับร่วมกัน)

  จำนวนที่รับ 9 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
ปี 67 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • รูปแบบการรับ :

  เทคนิคการแพทยบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 67
  จำนวนที่รับ

  60 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  TGAT 20 %

  A-Level คณิต1 10 %

  A-Level เคมี 30 %

  A-Level ชีววิทยา 30 %

  A-Level อังกฤษ 10 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ

  1 ผู้สมัครเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีความพิการทางการมองเห็น การได้ยินและความพิการทางร่างกายขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2 ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยพิจารณาจาก จะต้องสามารถอ่าน ISHIHARA PLATE ได้อย่างน้อย 12 PLATES ทั้งสองข้าง หากอ่านได้ไม่ถึง 12 PLATES ให้ตรวจ FARNSWORTH D15 hue test เพิ่มเติมโดยจักษุแพทย์ โดยหากนักเรียนไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรงตามหลักการวินิจฉัยของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย นักเรียนสามารถเข้าศึกษาได้ โดยยื่นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรองได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา)


 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล