เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 6 ปี
 • ค่าเทอม
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 พ.ค. 2567 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่ม สสวท.

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโร
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/9
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  จำนวนที่รับ 2 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักศึกษาพิการ

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
ปี 67 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • รูปแบบการรับ :

  เภสัชศาสตรบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 67
  จำนวนที่รับ

  70 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  TGAT 20 %

  A-Level คณิต1 20 %

  A-Level อังกฤษ 20 %

  ผลรวมของ A-Level ฟิสิกส์ A-Level เคมี A-Level ชีววิทยา 40 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ

  (คุณสมบัติเฉพาะ เป็นคุณสมบัติที่ไม่สามารถคัดกรอกได้ด้วยระบบ ผู้สมัครต้องตรวจสอบตนเองก่อนสมัคร หากเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ จะถือว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก เนื่องจากผิดคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา) 1. ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย 2. ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ดังต่อไปนี้ 2.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (psychosis Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2.2 โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการ อย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2.3 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่เกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม 2.4 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง จากการตรวจอย่างละเอียด 2.5 มีความพิการของมือ ที่ไม่สามารถหยิบจับและควบคุมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ได้


 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล