ค้นหาข้อมูล TCAS ของกลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของกลุ่มคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ