ค้นหาข้อมูล TCAS ของกลุ่มคณะเทคโนโลยีการอาหาร/คหกรรมศาสตร์

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของกลุ่มคณะเทคโนโลยีการอาหาร/คหกรรมศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ