ค้นหาข้อมูล TCAS ของกลุ่มคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การโรงแรม/การบิน

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของกลุ่มคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว/การโรงแรม/การบิน ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ