ค้นหาข้อมูล TCAS ของกลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของกลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ