ค้นหาข้อมูล TCAS ของกลุ่มคณะนิติศาสตร์

ค้นหาข้อมูลการรับสมัครของกลุ่มคณะนิติศาสตร์ ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบ 1-5 สัดส่วนคะแนนและเงื่อนไขพิเศษ