จิตแพทย์

แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช ทำหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย รักษา สั่งยา รวมทั้งบำบัดอาการผิดปกติทางจิต รวมทั้งให้คำแนะนำและคำปรึกษา สังเกตุพฤติกรรม วิเคราะห์ เพื่อช่วยในการรักษา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเฉพาะ , คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมึ, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คะแนนวัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ, BMAT

คณะที่เกี่ยวข้อง