ภูมิสถาปนิก

ผู้วางแผน เตรียมเขียนแบบ ควบคุมการตกแต่งพื้นที่ วางแปลนจัดสถานที่ ประมาณการราคาให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้น รวมถึงออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานและแก้ไขให้เป็นไปตามข้อตกลง

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT4, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ , สังคมศึกษา , ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ