นักรังสีเทคนิค

ทำหน้าที่ถ่ายและบันทึกภาพร่างกายผู้ป่วย ด้วยรังสีประเภทต่างๆ หรือตรวจ วิเคราะห์ และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสี เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องฉายรังสี เครื่องอัลตราซาวนด์ เป็นต้น

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, GAT, PAT1, PAT2, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย