นักเทคนิคการแพทย์

ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้จากร่างกายมนุษย์ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลมาใช้ในการวินิจฉัยโรคและติดตามรักษาโรค

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ