เภสัชกร

เภสัชกร ทำงานได้ทั้งในโรงงานยา โรงพยาบาล ร้านขายยา มีหน้าที่ทั้งในกระบวนการผลิตและจ่ายยา ตั้งแต่คิดค้นสูตร ผลิต และการนำยาไปใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับโรค

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT 2, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, PAT 1