นักพัฒนาซอร์ฟแวร์

มีหน้าที่วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดเทคโนโลยีระบบใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ได้ระบบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, วิชาเฉพาะ, วิทยาศาสตร์

คณะที่เกี่ยวข้อง