แพทย์แผนไทย

ทำหน้าที่ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค และให้การรักษาโรค ตามตำราแพทย์แผนไทย คือ ใช้ธรรมชาติบำบัด จิตบำบัด หรือสมุนไพรรักษา รวมไปถึงในเรื่องของการผดุงครรภ์ และนวดแผนไทยด้วย

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT2, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, คณิตศาสตร์ 1