ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้วางแผนสร้างเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าและบริการของหน่วยส่งเสริมการตลาด รวมถึงศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด โดยประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิจัยตลาด

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1

คณะที่เกี่ยวข้อง