นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด มีหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ โรคกระดูก ความพิการจากอุบัติเหตุ โดยใช้หลักกายภาพบำบัด เช่น นวด ดัด ใช้ความร้อนหรือไฟฟ้า เพื่อบรรเทาอาการให้กลับมาเป็นปกติ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT 2, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา