พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย ปกติ) วิทยาเขต ศูนย์รังสิต

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2567
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 ก.ค. 2567 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่ม สสวท.

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 3. ผู้สมัครทุกสาขาวิชาต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ สอวน. เพื่อเข้ารับการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิปิกระหว่างประเทศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 4. ด้านสุขภาพ ให้นำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดย พิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้ 1) ตรวจเลือด (CBC และ ไวรัสตับอักเสบ B) และแนบผลทางปฏิบัติการ 2) ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 3) ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/9
 • ปีการศึกษา 67

  รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

  จำนวนที่รับ 40 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/9
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

  จำนวนที่รับ 2 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ (1) เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ (2) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ (3) ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เทียบวุฒิการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

  จำนวนที่รับ 2 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรนานาชาติ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.) รับผู้สมัครที่จบหลักสูตร GED
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  จำนวนที่รับ 2 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดลพบุรี 2. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือกพื้นที่ 51 จังหวัด

  จำนวนที่รับ 7 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
 • ปีการศึกษา 67

  โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รับร่วมกัน)

  จำนวนที่รับ 9 ที่นั่ง
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม www.tuadmissions.in.th/admissions/30
ปี 68 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 2566
 • รูปแบบการรับ :

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 67
  จำนวนที่รับ

  50 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  TGAT 30 %

  A-Level คณิต2 10 %

  A-Level วิทย์ทั่วไป 20 %

  A-Level ชีววิทยา 30 %

  A-Level อังกฤษ 10 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ

  ไม่พบตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) ให้นำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ที่ www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้ 1. ตรวจเลือด (พร้อมแนบผลทางปฏิบัติการ) - CBC , ไวรัสตับอักเสบ B (AntiHbs, HbsAg) และ ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส (Varicella IgG) 2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา) 4. ตรวจตาบอดสี 5. ตรวจการมองเห็น (VA)


 • รูปแบบการรับ :

  ขอรับทุนการศึกษา

  ข้อมูลปีการศึกษา 67
  จำนวนที่รับ

  30 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  TGAT 30 %

  A-Level คณิต2 10 %

  A-Level วิทย์ทั่วไป 20 %

  A-Level ชีววิทยา 30 %

  A-Level อังกฤษ 10 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ

  ไม่พบตาบอดสี ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การตรวจสุขภาพ (ให้ตรวจร่างกายได้ ต่อเมื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) ให้นำผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐไปแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยพิมพ์แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ จาก www.nurse.tu.ac.th ระบุผลการตรวจร่างกาย ดังนี้ 1. ตรวจเลือด (พร้อมแนบผลทางปฏิบัติการ) - CBC , ไวรัสตับอักเสบ B (AntiHbs, HbsAg) และ ภูมิคุ้มกันโรคสุกใส (Varicella IgG) 2. ตรวจปัสสาวะ (UA และ Amphetamine) และแนบผลทางปฏิบัติการ 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (แนบผลเอกซเรย์ ไม่ต้องนำฟิล์มเอกซเรย์มา) 4. ตรวจตาบอดสี 5. ตรวจการมองเห็น (VA) ผู้สมัครขอรับทุน จะได้รับทุนดังนี้ - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท/ปี เป็นเวลา 4 ปี และปฏิบัติงานชดใช้ทุน 2 เท่า (8 ปี) ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาขอรับทุนกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติทันทีภายหลังประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) และไม่สามารถ ยกเลิก การขอรับทุนได้


 • ปีการศึกษา 2567
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล