นักกายอุปกรณ์

คอยประเมิน ออกแบบ ผลิต ประดิษฐ์ ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายของคนไข้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ดาม เป็นต้น

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2