สัตวแพทย์

สัตวแพทย์ มีหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษาอาการเจ็บป่วยในสัตว์ รวมถึงงานที่เกี่ยวกับการควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์ การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจากเนื้อสัตว์ด้วย

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT 1, PAT 2, วิชาเฉพาะ กสพท, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา

คณะที่เกี่ยวข้อง