นักจิตวิทยาทั่วไป

ผู้วิจัย ศึกษากระบวนการทางจิตใจ พฤติกรรมของมนุษย์ รวมถึงวินิจฉัย และให้การบำบัดรักษาหรือป้องกันความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต โดยใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐาน

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, PAT7, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา