นักบิน

ผู้ศึกษาสภาพอากาศ เส้นทางการบิน ตลอดจนตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ควบคุมอากาศยาน เพื่อขนส่งผู้โดยสาร ไปรษณีย์ หรือสินค้า ซึ่งทำการบินในเที่ยวบินตามตาราง หรือในเที่ยวบินเช่าเหมา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, PAT3, PAT7, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์