นักเศรษฐศาสตร์

ผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า ปรับปรุง หรือพัฒนาแนวคิดทฤษฎีและวิธีปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และข้อมูลสถิติ เพื่อปรับใช้ในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์