ครู/อาจารย์

ผู้สอนในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา สร้างและพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ รวมถึงกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตร

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, PAT5, PAT7