ผูู้สื่อข่าวโทรทัศน์

ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวที่มีหน้าที่ศึกษาประเด็นข่าวที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าและเก็บข้อมูลข่าวด้วยการสัมภาษณ์สอบถามบุคคลต่างๆ ทำให้การนำเสนอข่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT7, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ