กุมารแพทย์

แพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก ทำหน้าที่ตรวจ วินิจฉัยโรค รักษา สั่งยาให้ผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งดูแล ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการของเด็ก และป้องกันการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจของเด็ก

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเฉพาะ กสพท, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คะแนนวัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ, BMAT