วิศวกรฮาร์ดแวร์

มีหน้าที่ ออกแบบ พัฒนา ศึกษา กำหนดคุณลักษณะ และติดตั้ง วางระบบการใช้งานและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, PAT3, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์