จักษุแพทย์

แพทย์เฉพาะทางด้านดวงตา ทำการตรวจรักษาเกี่ยวกับสายตา ให้ยา หรือผ่าตัดผู้ที่มีความผิดปกติของตา วัดสายตาด้วยเครื่องมือต่าง ๆ สั่งประกอบแว่น หรือขนาดเลนส์ ให้กับผู้ป่วย

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเฉพาะ กสพท, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คะแนนวัดภาษาอังกฤษอื่น ๆ, BMAT