แพทย์

ทำหน้าที่ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค สั่งยา ผ่าตัด หรือดูแล รักษาผู้ป่วยจากโรคและอาการผิดปกติต่างๆ รวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ ทั้งวิธีป้องกัน และการบำบัดรักษา

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ, วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท, คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ