ผู้จัดการสปา

ผู้จัดการสปา มีหน้าที่วางแผน ควบคุมและดูแลธุรกิจสปาในทุกด้าน ตั้งแต่การบริการ ค่าใช้จ่าย การประชาสัมพันธ์ การเลือกผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของธุรกิจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร

  • สายงาน เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT 1, PAT 7, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, คณิตศาสตร์ 2

คณะที่เกี่ยวข้อง