นักกิจกรรมบำบัด

นักกิจกรรมบำบัด มีหน้าที่บำบัดรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้เหมาะสมในแต่ละวัย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, GAT, PAT 2