ผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบภาษี

ผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชี การโอนรายการต่างๆ รวมทั้งเอกสารทางการเงินของสถานประกอบการ สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา

คณะที่เกี่ยวข้อง