ผู้จัดการด้านไอที

ผู้วางแผน ควบคุมดูแล และประสานงานการให้บริการงานด้านโทรคมนาคม ดาวเทียม อินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้เป็นไปตามระเบียบ รวมถึงให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

  • สายงาน เอกชน
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง