นักวิเคราะห์การตลาด

ผู้วิเคราะห์/คาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภค ความต้องการของตลาด และสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงศึกษาข้อมูลประกอบเพื่อประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าของคู่แข่ง

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, คณิตศาสตร์ 1, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง