เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ป้องกันโรค รวมทั้งค้นคว้า ศึกษาและวิจัยงานด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ ให้คำแนะและความรู้เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน

  • สายงาน ราชการ
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT 2, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง