เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ผู้วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร โดยรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น บทความ วารสาร ภาพข่าว ฯลฯ

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT7, PAT1, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 1

คณะที่เกี่ยวข้อง