ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอที

ผู้วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูล เพื่อนำไปใช้ทดสอบและประเมินการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  • สายงาน ราชการ / เอกชน / เจ้าของ / ฟรีแลนซ์
  • กลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้อง GAT, PAT1, PAT2, คณิตศาสตร์ 1, ฟิสิกส์ , เคมี, ชีววิทยา, ภาษาไทย, สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ

คณะที่เกี่ยวข้อง