สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3 4 5
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 GAT PAT2
 • วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 213,070 ตลอดหลักสูตร
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2563
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 24 ต.ค. 2562 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  17 เม.ย. - 27 เม.ย. 2563

  จำนวนที่รับ

  40 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GAT ความถนัดทั่วไป 0 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 0 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  หมายเหตุ

  คณะนี้มีเงื่อนไขเพิ่มคือ หน่วยกิตวิชาในกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และใช้ GPAX มาคิดเป็นเกณฑ์ 20%


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
 • รูปแบบการรับ :

  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  35 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 20 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


 • รูปแบบการรับ :

  คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  ข้อมูลปีการศึกษา 63
  รับสมัคร

  7 พ.ค. - 20 พ.ค. 2563

  จำนวนที่รับ

  20 ที่นั่ง

  คะแนนขั้นต่ำ

  GPAX 20 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 20 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30 %

  ONET 30 %

  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คนที่สมัครได้

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้


TCAS 64 เริ่มรับสมัคร ธันวาคม 2563
  ยังไม่มีข้อมูล TCAS รอบ 5 กำลังโหลดข้อมูล TCAS รอบ 5

อาชีพที่เกี่ยวข้อง