เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ GPAX ONET GAT PAT2 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 ฟิสิกส์ เคมี
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 6 ปี
 • ค่าเทอม 18,000 / ภาคการศึกษา
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  จำนวนที่รับ 40 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030115130101A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

  จำนวนที่รับ 40 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ ?����??���? �������??���??���?���???�����?� �����������??��??���? �?��� ��??���?��??��� 1 �?�??? ���������?? (Portfolio) ���??�����??�� (Recommendation) - ���������?? (Portfolio) ��??���� ��������?��� �����??�����? �����???��?��?� ��?����??�?����?��� �?��� �����??�?��?�����������?? ��������?��� �����??�����? �����???��?��?� ��� upload ������?�?�?����� ?���?��?��?�����?��? �?�������?��� ��??�?�������?�???�?� �?����?�����?�����?��������?�����?� ����� Portfolio ���?����?�?�����?����� - ??�����??�� (Recommendation) �?��?�??��� ���� ��������� ���� ����?�?���?���? ���?��?���� �����?��?����������������������?����������� ��� upload ��?�??���?��?��?� 2.��??���?��??��� 2 ��?���?�����?�����������?��?�?����?�����?�����?��������?��������?� ����?��������?� ��?�?�??���������?��??���? ดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030115130101A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ࡳ����äѴ���͡ �������դس���ѵԵ���س���ѵԢͧ�����Ѥ� �����������鹵͹��äѴ���͡ �ѧ��� 1. ��äѴ���͡��鹵͹��� 1 �Ѵ���͡��������ṹ�Ԫ����ö����ѡ �ѧ��� ���ö�д�ҹ�����ѧ��� ��ҹ��˹ѡ 30% ���ö�д�ҹ��Ե��ʵ�� ��ҹ��˹ѡ 30% ���ö�д�ҹ�Է����ʵ�� ��ҹ��˹ѡ 40% �����˵� ࡳ����鹵������������ö�� ������¡��������� 20 2. ��äѴ���͡��鹵͹��� 2 ��繡���ͺ�����ɳ�����������Ѻ��û�С����ª�����繼�����Է��������Ѻ��������ɳ� ����Թ��������ɳ� ��л�С�ȼż���������Ѻ��äѴ���͡ รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030115130101A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จำนวนที่รับ 15 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ ?����??���? �������??���??���?���???�����?� �����������??��??���? �?��� 1. ��??���?��??��� 1 �?���?��������?�?����?����? �?��� ���?�?�?�����?��� ��?��?? 30% ���?�?�?��?��?�� ��?��?? 30% ���?�?�?�?����?�� ��?��?? 40% �����?� ?����?������������?�� ������?��������� 20 2. ��??���?��??��� 2 ��?���?�����?�����������?��?�?����?�����?�����?��������?��������?� ����?��������?� ��?�?�??���������?��??���? รายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030115130101A
ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  22 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  20 ส.ค. 2565

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 3

  ภาษาไทย 20

  สังคมศึกษา 20

  ภาษาอังกฤษ 20

  คณิตศาสตร์1 20

  คณิตศาสตร์2 20

  ฟิสิกส์ 20

  เคมี 20

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  เกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้สมัคร จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้1.การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกโดยใช้คะแนนการสอบ ดังนี้     1) วิชาสามัญ (วิชาภาษาไทย ร้อยละ 10 วิชาสังคม ร้อยละ 10 วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 12 วิชาคณิตศาสตร์1 ร้อยละ 12 วิชาฟิสิกส์ ร้อยละ 12 วิชาเคมี ร้อยละ 12 และวิชาชีววิทยา ร้อยละ 12) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (แต่ละรายวิชา จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)       2) วิชาความถนัด (PAT รหัส 72) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คิดเป็นร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด 2.การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  


ปี 66 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  14 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  19 พ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้*

  GPAX 20 %

  ONET 30 %

  GAT ความถนัดทั่วไป 10 %

  PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 40 %

  *อาจมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  รอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรอาชีวะ รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรตามอัธยาศัย (กศน.)
  หมายเหตุ

  เกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของผู้สมัคร จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้1. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1  คัดเลือกโดยใช้คะแนนการสอบ ดังนี้    1) วิชาความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85)  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ค่าน้ำหนักร้อยละ 10    2) วิชาความถนัด (PAT รหัส 72) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ค่าน้ำหนักร้อยละ 40     3) GPAX ค่าน้ำหนักร้อยละ 20    4) O-NET ค่าน้ำหนักร้อยละ 302. การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2  เป็นการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก


 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล