พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ (ภาษาไทย ปกติ)

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • รอบที่เปิดรับ 1 2 3/1 3/2 4
 • คะแนนที่ใช้ รออัพเดต
  (ตรวจสอบจากข้อมูลอัพเดตล่าสุดในแต่ละรอบอีกครั้ง)
 • ระยะเวลาหลักสูตร 4 ปี
 • ค่าเทอม 18,000 / ภาคการศึกษา
 • ข้อมูลปีการศึกษา 2564
ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนี้ อัพเดตล่าสุด 29 มิ.ย. 2564 *อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้งเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

การรับสมัคร

 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  หมายเหตุ 1. ��??���?�?�???���������?? (Portfolio �?�?��?�?�� A4 ��������? 10 ?�� ��������?�� – ��? ��??�) ��������?����� ��?��?�?��?�?�����?� ��?���������� (GPAX) 2. ����?�����?� �?���?��?���?�����?� ����??���?�����?��?�??��������?� �?��� 1. ���Portfolio (���������?) 2. ���?�?���� 3. ���������? 30 �?�?�?� 4. �����?���?����?�??�����?�?�� ����??�?������������? ��?�?� 3.25 ������ 5. ��?????���??�����?�?�� ���?��?�?������???���?? �?��?�?����?�� ����?����??���� ������?��� 3 �� ����� ??����?�?��?�????�??��??������?�? 6. �����?�?��?����???�??��??����?�����?? ��������??�?�� �?��?���? �����?����?�?���������� 7. ���?�?��?��� �?�� �����?����?� ��??�?�?�����������? �???��?�� �����?�??���?�?�������?�����???��?�� ��?�?�??��?�?����?�� 8. ���������?��?���?����?�??�?�?�???�����?�?�� 9. ������?�?�?�???�����?�?�� ชาชีพพยาบาล ตามแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาล การพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ 8. สําเนาใบแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 9. สําเนาใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา

  จำนวนที่รับ 1 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. �?���???�����?� �?�?�??��?���??���??��������� �?�?�??���?�?�� �?��� 1.1 �����? ���������?��� 16 �� ��?�?� 1.2 ���?�?�����������?���?�??�� 6 ���������?���?�?����?���?�??�� 6 ���� ��������?�����?����?����?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 22 ?��?? ��������?�����?��??��?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 12 ?��?? ��������?�����?������?�?������(�����?���) ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 9 ?��?? 1.3 ���?�? ��?�����???������?������? �??�?�?���������� ����?����?� �?�� ���??���??��?��?�����??�� ��������?��?��?���?�� ��?�??�??? ��?���������� �����??��??�?�?�??���?�?�������?�?�� ���??? ��?�?�??��?�?����?�� 2. ����?������ � �����?������?�??��?��� /�?����������?���??��?�?����?�� ����?����??���� �������?���?��?���?���??�?����?�� ��?�?�??���?�???��?�?�� �����?������?�� �?�?���?�?��?��� ����?� �����? ���??�? ����?�??�? ���?����?���?�����?��?��� ����?�� ��?�?�??�?? �?���?�� 2.1 �?����?����?�������? ��������?���?��?��?�?�� 1) ��????? �������?�?�?�����??��� 2) ���
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า

  จำนวนที่รับ 5 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. �?���???�����?� �?�?�??��?���??���??��������� �?�?�??���?�?�� �?��� 1.1 �����? ���������?��� 16 �� ��?�?� 1.2 ���?�?�����������?���?�??�� 6 ���������?���?�?����?���?�??�� 6 ���� ��������?�����?����?����?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 22 ?��?? ��������?�����?��??��?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 12 ?��?? ��������?�����?������?�?������(�����?���) ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 9 ?��?? 1.3 ���?�? ��?�����???������?������? �??�?�?���������� ����?����?� �?�� ���??���??��?��?�����??�� ��������?��?��?���?�� ��?�??�??? ��?���������� �����??��??�?�?�??���?�?�������?�?�� ���??? ��?�?�??��?�?����?�� 2. ����?������ � �����?������?�??��?��� /�?����������?���??��?�?����?�� ����?����??���� �������?���?��?���?���??�?����?�� ��?�?�??���?�???��?�?�� �����?������?�� �?�?���?�?��?��� ����?� �����? ���??�? ����?�??�? ���?����?���?�����?��?��� ����?�� ��?�?�??�?? �?���?�� 2.1 �?����?����?�������? ��������?���?��?��?�?�� 1) ��????? �������?�?�?�����??��� 2) ���
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบ 2.2)

  จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ -
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จำนวนที่รับ 150 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 17 พ.ค. 2564
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. �س���ѵԢͧ�����Ѥ� �͡�˹�ͨҡ��繼���դس���ѵԷ��������� �е�ͧ�դس���ѵ�੾�� �ѧ��� 1.1 �����ʴ ���������ӡ��� 16 �� ��Ժ�ó� 1.2 ���ѧ�֡�����������Ѹ���֡�һշ�� 6 ���������稡���֡�Ҫ����Ѹ���֡�һշ�� 6 ���� ��������С�����¹����Է����ʵ�� ��ͧ���¹����ԪҾ�鹰ҹ�������Ԫ��������������ѹ������¡��� 22 ˹��¡Ե ��������С�����¹��餳Ե��ʵ�� ��ͧ���¹����ԪҾ�鹰ҹ�������Ԫ��������������ѹ������¡��� 12 ˹��¡Ե ��������С�����¹������ҵ�ҧ������(�����ѧ���) ��ͧ���¹����ԪҾ�鹰ҹ�������Ԫ��������������ѹ������¡��� 9 ˹��¡Ե 1.3 ���آ�Ҿ ��ҧ�����ШԵ㨷������ó������ç �պؤ�ԡ�Ҿ���������� ����դ����ԡ� �ԡ�� ���ͼԴ���Էҧ��ҹ��ҧ�����ШԵ�� ��������ػ��ä��͡���֡�� ��û�Сͺ�ԪҪվ ��Һ���������� �����Ƿҧ��þԨ�ó�㹡�äѴ���͡�ؤ�������֡�ҵ�� ���ԪҪվ ��þ�Һ�Ţͧ��о�Һ����ʵ�� 2. ����͹������ � �����Ѥ������֡�ҷء��ç��� /�ء����������Ѻ���Ңͧ��о�Һ����ʵ�� ����Է����¢͹���� �������繻���ª��㹡���֡���ԪҾ�Һ����ʵ�� ��С�û�Ժѵ���ԧ�ԪҪվ��þ�Һ�� �����Ѥ������֡�� �е�ͧ���آ�Ҿ��ҧ��� ����ó� �����ç ���Ȩҡ�ä ����ҡ�âͧ�ä ���ͤ����ԡ���ѹ�����ػ��ä��� ����֡�� ��С�û�Сͺ�Ҫվ �ѧ���仹�� 2.1 �դ����Դ����㹡�������Ҿ ��������ҧ���¢��㴢��˹�觤�� 1) ��µҺʹʹԷ �������ö�Ѻ�ʧ�����ҧ˹��� 2) ���
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
 • ปีการศึกษา 64

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  จำนวนที่รับ 150 ที่นั่ง
  วันที่อัพเดตล่าสุด 25 พ.ย. 2563
  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง
  หมายเหตุ 1. �?���???�����?� �?�?�??��?���??���??��������� �?�?�??���?�?�� �?��� 1.1 �����? ���������?��� 16 �� ��?�?� 1.2 ���?�?�����������?���?�??�� 6 ���������?���?�?����?���?�??�� 6 ���� ��������?�����?����?����?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 22 ?��?? ��������?�����?��??��?�� ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 12 ?��?? ��������?�����?������?�?������(�����?���) ��?���?����??�??�������?��������������?������?��� 9 ?��?? 1.3 ���?�? ��?�����???������?������? �??�?�?���������� ����?����?� �?�� ���??���??��?��?�����??�� ��������?��?��?���?�� ��?�??�??? ��?���������� �����??��??�?�?�??���?�?�������?�?�� ���??? ��?�?�??��?�?����?�� 2. ����?������ � �����?������?�??��?��� /�?����������?���??��?�?����?�� ����?����??���� �������?���?��?���?���??�?����?�� ��?�?�??���?�???��?�?�� �����?������?�� �?�?���?�?��?��� ����?� �����? ���??�? ����?�??�? ���?����?���?�����?��?��� ����?�� ��?�?�??�?? �?���?�� 2.1 �?����?����?�������? ��������?���?��?��?�?�� 1) ��????? �������?�?�?�����??��� 2) ���
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.mytcas.com/programs/10030106111701A
ปี 65 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • รูปแบบการรับ :

  คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต

  ข้อมูลปีการศึกษา 64
  จำนวนที่รับ

  20 ที่นั่ง

  วันที่อัพเดตล่าสุด

  6 ธ.ค. 2564

  คะแนนขั้นต่ำ/สัดส่วนคะแนนที่ใช้* *ยังไม่มีข้อมูลสัดส่วนคะแนนที่ใช้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ mytcas.com
  ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

  0 บาท

  คุณสมบัติผู้สมัคร รับผู้สมัครที่จบจาก รร. หลักสูตรแกนกลาง

ปี 65 เปิดรับสมัคร 7 พ.ค. - 15 พ.ค. 2564
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้
 • ปีการศึกษา 2564
  อดใจรอข้อมูลอัพเดตเร็วๆนี้

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

แจ้งแก้ไขข้อมูล